Kasutustingimused

SimplBooks OÜ, registrikood 12213296, asukoht Sõpruse pst 151, Tallinn, 13417, Eesti (edaspidi „Meie”) haldab SimplBooks platvormi aadressil  https://www.simplbooks.ee/ (edaspidi „Platvorm“), mille vahendusel pakutakse kasutajatele lihtsat ja mugavat raamatupidamistarkvara.

Teie“ tähendab Meiega käesoleva lepingu sõlminud juriidilist (sh tema nimel tegutsevat isikut) või füüsilist isikut, kes on nõustunud käesolevate kasutustingimustega (edaspidi „Tingimused“). Kinnitate Tingimustega nõustumisel ja Platvormi kasutamisel, et olete Tingimused hoolikalt läbi lugenud. Tingimustega nõustumisel muutuvad need Teie ja Meie vahel sõlmitud siduvaks lepinguks (edaspidi „Leping“).

TEENUS JA SELLE KASUTAMINE

Platvormi vahendusel saate kasutada veebipõhist tarkvara oma igapäevase raamatupidamise korraldamiseks (edaspidi „Teenus“). Teenuse kasutamine on võimalik üksnes registreeritud kasutajatele. Ettevõttele keskkonna loomisel saab vastava keskkonnaga liituma kutsuda ka teisi ettevõttega seotud isikuid ning anda neile ettevõtte keskkonna haldamisel erinevaid rolle, sh Platvormi kasutamise õigusi. Isikute arv, kes saab olla ühe ettevõtte keskkonnaga seotud sõltub Teie poolt valitud paketist. Teil on võimalik Teenust kasutada igal ajal nii lauaarvutist, nutitelefonist kui ka tahvelarvutist seejuures tarkvara alla laadimata.

Teenust kasutavad raamatupidamisettevõtted saavad Platvormiga liita ettevõtteid, kellele nad osutavad oma majandus- ja kutsetegevuse raames raamatupidamisteenust ning seeläbi oma kliente lihtsasti hallata.

Kasutajakonto loomiseks ja Teenuse kasutamiseks peab füüsiline isik olema vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik. Juriidiline isik, kelle nimel kasutajakonto luuakse peab olema nõuetekohaselt registreeritud ja täielikult õigusvõimeline. Kui sõlmite Lepingu juriidilise isiku, näiteks oma tööandja nimel või äriühingu nimel, kellele teenuseid osutate, siis peate olema valmis tõendama, et omate seaduslikku õigust selle isiku nimel siduvaid kohustusi võtta.

Kasutajakonto loomiseks tuleb Teil esitada Platvormil oma nimi, e-maili aadress ning unikaalne ja turvaline salasõna.

 TEIE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Te kohustute:

 • järgima Platvormi kasutamisel käesolevaid Tingimusi. Muuhulgas saate aru, et Meil on õigus igal ajal jälgida Platvormil toimuvaid tegevusi, sh jälgida Teie toiminguid ning kasutada kõiki seaduslikke vahendeid Tingimuste rikkumise tuvastamiseks;
 • esitama registreerumisel tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;
 • tagama, et Platvormi kasutamisel esitatud andmed ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;
 • hoidma Platvormil või Platvormi vahendusel Teile avaldatud teavet konfidentsiaalsena;
 • hoidma Platvormi kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte. Seejuures mõistate, et vastutate täielikult Platvormiga seotud kasutajatunnuse ja salasõna hoolika säilitamise eest. Turvalisuse tagamise huvides soovitame hoida kasutajatunnust ja salasõna üksteisest eraldi;
 • koheselt teavitama Meid Platvormi kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse. Juhul kui olete Meid teavitanud võimalikust identifitseerimisandmete sattumisest kõrvaliste isikute kätte, on Meil õigus Teie Platvormi kasutamist piirata või kasutusõigus peatada, kuni Te olete omale uue salasõna määranud. Identifitseerimisandmete abil võetud kohustuste ja muude toimingute eest vastutate Teie seni, kuni olete Meid teavitatud identifitseerimisandmete sattumisest kõrvaliste isikute kätte ning Meil on olnud mõistlik aeg Platvormi kasutamise takistamiseks.

 

Teil on keelatud:

 • kasutada Platvormi pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
 • üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Platvormi funktsionaalsust või toimimist;
 • luua Platvormil kasutajakonto, kui see ei ole seotud Teie majandus- ja kutsetegevusega, sh on Teil keelatud luua Platvormil kasutajakonto tarbijana.

 MEIE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Meil on õigus omal valikul piirata või tühistada Teie Platvormi kasutusõigused juhul, kui:

 • Te rikute oluliselt Tingimusi või ei paranda mistahes rikkumist pärast Meie antud mõistlikku tähtaega;
 • Te olete esitanud Platvormi kasutajaks registreerumisel või Platvormi kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
 • Meil on kahtlus, et Te olete salvestanud Platvormile või tarkvarasse sobimatut teavet, mis võib kahjustada teiste kasutajate tarkvara kasutamist või rikkuda Tingimusi muul moel. Samuti on Meil õigus piirata Teie ligipääsu Platvormile ja seal pakutavale tarkvarale andmete turvalisuse ja tarkvara kasutatavuse tagamiseks.

Meil on õigus Platvormi ja seal pakutavat tarkvara igal ajal edasi arendada ning Meil on õigus kasutada tarkvaras avatud lähtekoodiga tarkvara.

Meil on õigus igal ajal Platvormi ja Teenuse arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

Tingimustega nõustumisel annate Meile õiguse avaldada turunduslikul eesmärgil Teie poolt tarkvara või Teenuse kohta üldiselt antud soovitusi, märkusi ja ettepanekuid.

Me kohustume hoidma Platvormil või Platvormi vahendusel Meile avaldatud teavet konfidentsiaalsena.

LITSENTS

Anname Teile Tingimustega nõustumisel mitteeksklusiivse õiguse (lihtlitsents) kasutada Platvormi ning seal pakutavat tarkvarateenust Lepingu kehtivuse vältel vastavalt Teie poolt valitud paketi tingimustele (edaspidi „Litsents“). Lepingu alusel Teile antav Litsents kehtib Lepingu sõlmimise hetkel levitatavale tarkvaraversioonile. Siiski jätame endale õiguse Lepingu alusel litsentseeritavat tarkvara igal hetkel muuta ja täiendada.

Tarkvara kasutamine toimub võrguühenduse vahendusel. Me võimaldame Teile juurdepääsu tarkvarale selliselt, et Te saate tarkvarateenuse omadusi ja selle funktsionaalsusi vastavalt Lepingule kasutada (sh kasutajatunnused ja salasõnad).

Te mõistate, et Lepingu alusel antakse Teile üksnes tarkvara kasutamise õigus Lepingus kokkulepitud ulatuses. Tarkvara autoriõigused, pealkiri ja mis tahes muud tarkvaraga seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad ja jäävad kuuluma Meile või Meie koostööpartneritele. Seejuures mõistate, et Litsentsi andmisel säilib Meil õigus ise tarkvara takistamata kasutada, samuti anda tarkvara kasutusõigus üle piiramatule arvule kolmandatele isikutele. Lisaks säilib Meil õigus anda tarkvara õiguse kuuluvus üle kolmandale isikule.

Te kohustute Meid viivitamata teavitama tarkvara või selle osa lubamatust kasutamisest või mistahes muust intellektuaalomandi õiguse rikkumisest. Litsentsi kasutamine on lubatud kogu maailma territooriumil.

TASU

Teenuse kasutamisel on Teil võimalik valida erinevate Teenuse pakettide vahel, millele kohaldatakse erinevat tasu. Pakettide kirjelduse ja info nendele kohalduvate tasude kohta leiate siit: https://www.simplbooks.ee/hinnad/. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.

Pärast sobiva paketi valimist võimaldatakse Teil kasutada Teenust 30 kalendripäeva tasuta. Tasuta kasutamise perioodi lõppemisel on Teil õigus vabalt loobuda Teenusest.

Tasu Teenuse kasutamise eest kohustute tasuma ettemaksuna Meie poolt saadetud elektroonilise arve alusel seitsme (7) päeva jooksul pärast arve edastamist. Kui Me ei ole mingil põhjusel arvet esitanud seitsme (7) päeva jooksul alates järgmise perioodi algusest, tasute Teenuse kasutamise eest ühe arveldusperioodi ulatuses vastavalt kehtivale hinnakirjale. Sellisel juhul on Teil õigus Meilt tagantjärele arvet nõuda makstud summa kohta. Kui arvet maksetähtajaks ei maksta, on Meil õigus takistada Teenuse kasutamist, kuni kõik arved on tasutud.

Teenuse paketi hinnale võivad lisanduda ka tasud Teie poolt valitud lisateenuste eest vastavalt hinnakirjas toodud määrale (nt tasu andmebaasi või selle osa taastamise eest). Kui Platvormil salvestatud teave hävib, kaob, muutub või kahjustub täielikult või osaliselt Teie enda tegevuse tõttu, on Meil õigus nõuda Teilt tasu teabe taastamise eest.

Meil on õigus Teenuse eest makstavat tasu muuta, teatades sellest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette enne muudatuse jõustumist. Kui Te ei nõustu muudetud Teenuse tasuga, on Teil õigus Leping koheselt lõpetada.

KLIENDITUGI JA KONTAKTANDMED

Osutame Platvormi kasutamisel esinenud probleemide ja tõrgete kõrvaldamiseks tugiteenust. Platvormi tugiteenuse saamiseks tuleb Teil võtta Meiega ühendust telefoni teel numbril 635 0000, e-maili aadressil support@simplbooks.ee või saates Platvormilt Meile kirja, lisades oma eesnime, perekonnanime ning e-maili aadressi, et Meil oleks võimalik Teile vastata.

Lisaks tugiteenusele pakume Teile võimalust saada Platvormi kasutamiseks abi Meie abikeskkonnast, mis sisaldab foorumit ning Platvormi kasutusjuhendeid.

Me ei garanteeri, et Meie poolt antud vastus on piisav ning täielik. Me anname endast parima, et vastata Teie teadetele võimalikult täpselt ning ilma põhjendamatute viivitusteta.

VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

Platvormiga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, sh tarkvara pakutakse põhimõttel „nagu on” ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. Me ütleme lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

Me ei taga ega garanteeri, et Platvorm ja selle vahendusel pakutav tarkvara ühildub mis tahes Teie poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest, vastab Teie mistahes vajadustele ja soovidele või on vaba viirustest, häiretest, kaitstud häkkimiste ja muu turvalisust vähendava sissetungimise eest.

Me ei vastuta Teenuse tõrgete ega katkestuste eest, kuid anname oma parima selleks, et mistahes tõrgete või katkestuste esinemisel reageeritakse neile viivitamatult ja Teenuse toimimine korraldatakse esimesel võimalusel. Kiireloomulised tõrked Teenuse töös, mis välistavad Teenuse kasutamise, kõrvaldame ühe (1) tööpäeva jooksul, või kui see pole tehnilistel põhjustel võimalik, teavitame Teid sellest, millal on Teenus uuesti kasutatav. Muud tõrked, mis ei välista Teenuse kasutamist (nt mõni Teenuse funktsionaalsus ei tööta korrapäraselt), kõrvaldatakse Meie poolt sõltuvalt probleemi iseloomust mõistliku aja jooksul. Tõrked ning katkestused Platvormi kasutamisel võivad mh tuleneda sellest, et Me parandame või täiendame Platvormi funktsionaalsust.

Me ei vastuta Platvormile sisestatud andmete õigsuse ega seadustest tulenevate nõuete täitmise eest.

Te nõustute hüvitama Meile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Teie poolt toime pandud käesolevate Tingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

Me jätame endale õiguse tarkvara edasi arendada. Muudatusi ja täiendusi tehakse vastavalt Meie kui tarkvaraarendaja paremale äranägemisele, et: (a) tarkvara olemasolevat funktsionaalsust parandada või täiendada, (b) tarkvara turvalisust parandada või tõsta, (c) viia tarkvara kooskõlla kehtivate seadustega.

LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE

Tingimustega nõustumisel tekkinud õigussuhe Meie ja Teie vahel kehtib tähtajatult.

Meil ja Teil on õigus Tingimuste nõustumisel tekkinud õigussuhe igal hetkel korraliselt lõpetada, edastades teisele poolele sellekohase teate.

Meil on õigus Tingimuste nõustumisel tekkinud õigussuhe erakorraliselt lõpetada, edastades Teile sellekohase teate, kui Te olete oluliselt rikkunud Tingimusi või pole kõrvaldanud mis tahes Tingimuste rikkumist 10 päeva jooksul pärast Meilt vastava teate saamist. Õigussuhte lõppemisel kustutame Teie kasutajakonto. Tingimuste rikkumisel on Meil õigus piirata Teie Platvormi kasutamisõigust.

Sõltumata õigussuhte lõppemise alusest säilitame Teie poolt Platvormile edastatud andmeid kuus (6) pärast õigussuhte lõppemist, sh on Teil võimalik tellida kasutajakontoga seotud andmete taastamist.

Lepingu lõppemisel kaotab kehtivuse Lepingu alusel Teile antud Litsents.

LÕPPSÄTTED

Me jätame endale õiguse käesolevaid Tingimusi igal ajal muuta või täiendada, teavitades sellest Teid vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette. Kui Te ei nõustu uute tingimustega, siis on Teil õigus Leping koheselt lõpetada.

Platvormi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Meie ja Teie vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Platvormi kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

 

Viimati muudetud: 29.04.2019

Proovi 30 päeva tasuta!

Registreerimine on lihtne ja annab sulle võimaluse SimplBooksi riskivabalt proovida!