SimplBooks kasutustingimused

OLULINE TEADA:

 

  • ENNE NUPU „NÕUSTUN“ VAJUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KASUTUSTINGIMUSED
  • NUPU „NÕUSTUN“ VAJUTAMISEGA VÕI SimplBooks RAAMATUPIDAMISTARKVARA KASUTAMISEGA SÕLMITE LEPINGU
  • LEPINGUKS ON KÄESOLEV „KASUTUSTINGIMUSED” TEKST
  • KASUTUSTINGIMUSED ON KÄTTESAADAVAD VÄHEMALT LEPINGU KEHTIVUSE AJAL AADRESSIL WWW.SIMPLBOOKS.EE

 

 1. Leping

  1. Kasutatavad mõisted:
   Andmebaas – Litsentsisaaja poolt Tarkvara abil sisestatud andmete kogum;
   Kasutustingimused – Tarkvara ja Tarkvara abil loodud andmebaasi kasutamise kord ja tingimused ning sõlmitud täiendavad kokkulepped;
   Kasutamine – ükskõik millisel Kasutustingimustele vastaval viisil Tarkvara kasutamine;
   Kasutaja – füüsiline isik, kellele Litsentsisaaja on andnud ligipääsu oma Keskkonnale;
   Keskkond – Litsentsisaaja Tarkvara konto;
   Leping – Kasutustingimused, millega nõustutakse;
   Litsents – kasutusõigus;
   Lihtlitsents – Litsentsiandja poolt antav mitte-üleantav ja mitte-eksklusiivne õigus kasutada Tarkvara;
   Litsentsiandja – Tarkvara litsentseerija, osaühing SimplBooks, registrikoodiga 12213296;
   Litsentsisaaja – füüsiline- või juriidiline isik;
   Pool(ed) – Litsentsisaaja või Litsentsiandja eraldi või koos;
   Tarkvara – veebipõhine raamatupidamistarkvara Simplbooks (hõlmab ka võimalikke tulevasi uuendusi, täiendusi ja versioone).

  1. Tarkvara kasutustingimused

   1. Tarkvara kasutustingimused moodustavad siduva kokkuleppe (Lepingu) Litsentsiandja ja Litsentsisaaja vahel.

   2. Tarkvara kasutustingimustega nõustumisel või selle kasutamisega mingil muul viisil, nõustute Kasutustingimustega ja olete siduvalt seotud Kasutustingimustega.

   3. Tarkvara Kasutustingimustega mittenõustumisel ärge kasutage Tarkvara.

   4. Litsentsisaaja nimel seaduse alusel esindusõiguseta isiku Kasutustingimustega nõustumise korral Litsentsisaaja poolt esimese Kasutusõiguse eest tehtava maksega kinnitab Litsentsisaaja isikule antud volitust tema nimel nõustuda Kasutustingimustega.

   5. Tarkvara Kasutustingimuste muutmisest teavitab Litsentsiandja Litsentsisaajat vähemalt ühe (1) kuu ette. Litsentsisaaja mittenõustumisel muudatustega teatab Litsentsisaaja sellest Litsentsiandjale ja Leping lõpetatakse Kasutustingimustes toodud korras.

   6. Kasutustingimuste muutused on kättesaadav aadressil www.simplbooks.ee vähemalt üks (1) kuu enne jõustumist.

   7. Litsentsisaaja kontaktandmete muutustest kohustub Litsentsisaaja teavitama Litsentsiandjat koheselt.

  2. Tarkvara kasutamine

   1. Litsentsisaaja kasutab Tarkvara kasutamistingimustele vastavalt. Tarkvara ei müüda ja tema kohta ei saa kasutada müügilepingute kohta käivaid õigusakte.

   2. Litsentsiandja võib Tarkvara kasutamist lihtsama arusaamise eesmärgil nimetada ka „Tarkvara rentimiseks“.

 

 1. Litsents (Kasutusõigus)

  1. Tarkvara autorite varalisi ning muid intellektuaalse omandi õigusi Tarkvarale omab ja kontrollib Litsentsiandja.

  2. Tarkvara litsents on personaalne. Litsentsisaajal on keelatud Tarkvara kasutusõiguse rentimine, kinkimine, müümine, sub-litsentseerimine või mõnel muul viisil üleandmine , edasiandmine või loovutamine.

  3. Käesolevaga annab Litsentsiandja Litsentsisaajale Tarkvara kasutamiseks Lihtlitsentsi vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele.

  4. Tarkvara Litsents on perioodipõhine ja kestab ühe (1) kuu või vastavalt Litsentsisaaja poolt valitud perioodile. Litsents pikeneb automaatselt järgmiseks perioodiks, kui Litsentsisaaja on vastavalt Kasutustingimustele tasunud järgneva perioodi eest.

  5. Litsents lõpeb käesolevas Kasutustingimustes või seadusega sätestatud korras ja tingimustel.

 

 1. Litsentsisaaja õigused

  1. Litsentsisaajal on õigus kasutada Tarkvara vastavalt Litsentsile ja Kasutustingimustele.

  2. Litsentsisaajal on õigus oma Keskkonnale anda ligipääsu õigust mitmele Kasutajale erinevate õigustega.

  3. Litsentsisaajal on õigus teha Andmebaasist väljatrükke ning elektroonilisi salvestisi Tarkvara abil. Litsentsisaajast tuleneval põhjusel Keskkonna sulgemisel on Litsentsisaajal õigus saada tasu eest Andmebaasist väljatrükke ning elektroonilisi salvestisi ühe (1) kuu jooksul arvates litsentsi perioodi lõppemisest.

  4. Litsentsisaajal on õigus nõuda peale Lepingu lõppemist oma Keskkonna kustutamist.

 

 1. Litsentsisaaja kohustused

  1. Litsentsisaaja kasutab Tarkvara vastavalt Kasutustingimustele.

  2. Litsentsisaaja tasub Tarkvara kasutamise eest vastavalt hinnakirjale, Kasutustingimustes toodud korra kohaselt.

  3. Üldjuhul tasub Litsentsisaaja Tarkvara kasutamise eest Litsentsiandja poolt esitatud arve alusel 7 päeva jooksul alates arve väljastamisest. Kui Litsentsiandja pole esitanud arvet vähemalt 7 päeva jooksul järgmise perioodi algusest, tasub Litsentsisaaja Tarkvara kasutamise eest ühe Litsentsi perioodi eest kehtiva hinnakirja järgi. Sellisel juhul on Litsentsisaajal õigus nõuda Litsentsiandjalt tasutud summa kohta arvet tagantjärele.

  4. Litsentsisaaja kohustub hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad Tarkvara kasutamist ja Tarkvara kasutamist pakkuvaid servereid ja arvutivõrku, mis on Tarkvaraga seotud.

  5. Litsentsisaaja kohustub mitte üritada saada volitamata juurdepääsu Keskkonnale, välja arvatud Litsentsisaaja Keskkonnale.

 

 1. Teenus sisaldab

  1. Tarkvara nii, nagu see on ja regulaarseid Tarkvara uuendusi, mis on suunatud Tarkvara kvaliteedi ja funktsionaalsuse parendamisele.

  2. Litsentsisaajast tuleneval põhjusel (nt. arve mittetasumisel) Keskkonna sulgemisel väljatrükid ning elektroonilised salvestised Litsentsisaaja Andmebaasist ühe (1) kuu jooksul arvates Keskkonna sulgemisest on tasu eest vastavalt hinnakirjale.

  3. Kustutatud Keskkonna taastamine kuue (6) kuu jooksul peale kustutamist on tasu eest vastavalt hinnakirjale.

  4. Andmebaasi või selle osa (vastavalt võimalusele) taastamine varukoopiast on tasu eest vastavalt hinnakirjale.

  5. Tasuta kasutajatugi.

 

 1. Hinnakiri

  1. Hinnakiri sätestab tasud Tarkvara kasutamise ja Litsentsiandja poolt osutatavate lisateenuste eest.

  2. Hinnakirja muutustest teatab Litsentsiandja Litsentsisaajale ette vähemalt ühe (1) kuu.

  3. Hinnakirja muutustega mittenõustumisel teatab Litsentsisaaja sellest Litsentsiandjale ja Leping lõpetatakse Kasutustingimustes toodud korras.

  4. Muudetud hinnakiri on kättesaadav aadressil www.simplbooks.ee vähemalt üks (1) kuu enne jõustumist.

  5. Kasutaja poolt Tarkvara kasutamise ülesütlemise korral ei kuulu Tarkvara kasutamise eest tehtud ettemaks tagastamisele.

 

 1. Vastutus

  1. Tarkvara antakse Litsentsisaaja kasutusse põhimõttel „nii, nagu see on“.

  2. Litsentsiandja ei garanteeri Tarkvara vastavust Litsentsisaaja kõigile nõudmistele ja soovidele ega täielikult vigadeta tööd.

  3. Litsentsiandja ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:

   1. kolmandate isikute tegevusega;

   2. Litsentsiandja kontrolli all mitteolevate sideliinide riketega;

   3. Litsentsiandjast  sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega või internetikatkestustega;

   4. Kasutaja tegevusega Tarkvara kasutamisel, sh Kasutaja poolt teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjadega;

   5. viiruste levimisega.

  4. Litsentsiandja ei vastuta otseste ja kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud ükskõik millisest defektist Tarkvaras, selle dokumentatsioonis (tarkvara kasutamisjuhendites) või arvuti kasutamisest mittetavalistes tingimustes, kaasaarvatud kahjud info kaotusest, tootmise seiskumisest ja tarkvara parandamisest ning uuesti programmeerimisest.

  5. Litsentsisaaja vastutab:

   1. Keskkonnas tehtavate muudatuste ja raamatupidamise eest;

   2. Keskkonnale ligipääsuks vajalike kasutajanimede ja paroolide kolmandate isikute kätte sattumise eest;

   3. tema kasutajanimede ja paroolide abil pahatahtlikult Tarkvarale, Tarkvara kasutamist pakkuvatele serveritele ja Tarkvaraga seotud arvutivõrkudele tekitatud kahju eest.

 

 1. Lepingu lõppemine

  1. Lepingu lõpetamisel kokkuleppel teatab lõpetada sooviv Pool sellest vähemalt viisteist (15) kalendripäeva ette. Litsentsisaaja teeb oma Andmebaasist vajalikud väljatrükid ja elektroonilised salvestised kokkulepitud lepingu lõppemise kuupäevaks, vajadusel võib kokku leppida ka muu tähtaja. Kui Litsentsisaaja ei avalda soovi kindlaks kuupäevaks oma Andmebaasi ja Keskkonna kustutamiseks, kustutatakse Keskkond ja Andmebaas kolme (3) kuu jooksul alates Lepingu lõppemisest.

  2. Litsentsisaaja poolt Litsentsiperioodi eest õigeaegselt mittetasumisel:

   1. suletakse Keskkonnale ligipääs kolme (3) nädala jooksul arvates tasumisega viivitusse jäämisest;

   2. seitsekümmend kaks (72) tundi enne Keskkonnale ligipääsu sulgemist teavitatakse Litsentsisaajat e-posti teel;

   3. arve mittetasumisel kolme (3) kuu jooksul kustutatakse Keskkond;

   4. enne Keskkonna kustutamist teavitatakse sellest Litsentsisaajat neliteist (14) päeva ja seitsekümmend kaks (72) tundi enne kustutamist;

   5. peale Keskkonna kustutamist krediteeritakse Litsentsisaaja poolt mittetasutud arve.

 

 1. Kohaldatav õigus

  1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  2. Kõik poolte vahelised vaidlused, erimeelsused ja küsimused seoses käesoleva Lepinguga, mida ei saa lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.